oralni i maksilofacijalni hirurg, implantolog

dr sci. med. Borislav Markov

dr Borislav Markov je maksilofacijalni i oralni hirurg i implantolog sa višedecenijskim iskustvom u radu i sa najtežim slučajevima. Osnivač je Markov Dental Clinic ordinacije.

dr-borislav-markov-maksilofacijalni-hirurg-oralni-hirurg-implantolog
dr-borislav-markov-maksilofacijalni-oralni-hirurg-novi-sad-zubni-implanti

IMPLANTOLOG

Maksilofacijalni & oralni hirurg Novi Sad

Borislav Markov je rođen 18. 1. 1974. u Zemunu. Osnovnu školu i Gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ završava u Novom Sadu sa odličnim uspehom. Upisuje 1992. Medicinski fakultet u Novom Sadu, odsek Stomatologije koji završava 1998. kao najbolji u generaciji sa prosečnom ocenom 9,34. Zaposlio se decembra 1999. godine na Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju, Kliničkog centra Vojvodine. U zvanje asistenta pripravnika na Katedri za stomatologiju sa maksilofacijalnom hirurgijom, izabran je marta 2001. godine. Specijalistički ispit iz maksilofacijalne hirurgije polaže maja 2005. godine sa odličnom ocenom. Magistarsku
tezu pod naslovom „Elektromiografski nalaz mastikatorne muskulature kod pacijenata sa prelomom donje vilice“ je odbranio juna 2005. godine. Izabran je za asistenta sa magistraturom marta 2006. godine i reizabran marta 2009. godine. Za to vreme bio je angažovan na izvodjenju praktične nastave studentima medicine u okviru predmeta Stomatologija sa maksilofacijalnom hirurgijom i studentima stomatologije u okviru predmeta Maksilofacijalna hirurgija.

Iza naših reči, stoje naša dela. Iza naših dela, stoji naše znanje.

Osmesi naših pacijenata

dr sci. med. Borislav Markov

Posvećenost, odgovornost i poštenje

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Funkcija kraniomandibularnog sistema nakon hirurškog lečenja kondilarnog nastavka donje vilice“ odbranio je marta 2014. godine. Imenovan je za Načelnika odeljenja za traumatologiju na Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju 2010. godine. Izabran je u nastavno zvanje docenta na Katedri za stomatologiju sa maksilofacijalnom hirurgijom oktobra 2014. Od 2018. godine u potpunosti se posvećuje privatnoj praksi kao osnivač specijalističke ordinacije za maksilofacijalnu hirurgiju “MARKOV DENTAL CLINIC” u Novom Sadu. Usavršavao se u Nemačkoj, Turskoj, Španiji i Austriji. Autor je više stručnih i naučnih radova i učesnik brojnih stručnih skupova. Član je Evropskog udruženja maksilofacijalnih hirurga, Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije i Društva lekara Vojvodine, Srpskog lekarskog društva.

dr-borislav-markov-maksilofacijalni-oralni-hirurg

Želite da zakažete konsultaciju?